Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 WAN компјутерски мрежи и дистрибуирани системи

WAN компјутерски мрежи и дистрибуирани системи

Предмет: WAN мрежи и дистрибуирани системи

Код: ФЕИТ073032

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Компјутерски мрежи

Цели на предметната програма (компетенции) : Анализа и дизајн на WAN компјутерските мрежи. Имплементација на WAN мрежи и оптимизација на нивните перформанси. Проектирање и перформанси на дистрибуирани системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Детален поглед на горните слоеви на мрежната архитектура и дизајн. Илустрирање на концептите со помош на важните мрежни архитектури како што е TCP/IP. Преглед и концепти на дистрибуирани системи. Протоколи и стандарди.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.S. Tanenbaum,

D. J. Wetherall

Computer Networks, 5th edition

Prentice-Hall Inc.

2010

2

L. Petersson,

B. Davie

Computer Networks: A Systems Approach

Elsevier

2011

3

G. Coulouris,

J. Dollimore,

T. Kindberg,

G. Blair

Distributed Systems: Concepts and Design,

5th Edition

Addison Wesley

2011