Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Вовед во телекомуникации

Вовед во телекомуникации

Предмет: Вовед во телекомуникации

Код: ФЕИТ103003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0 , 45+30+20+15+70 = 180 часа

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Математика 1, Ислушан: Математика 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со современите телекомуникациски технологии и начинот на обработка и пренос на сигналите низ современите телекомуникациски системи.

Методи на учење: Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни поими: комуникации, телеокомуникаци, информации. Елементи на комуникациски систем, Аналогни и дигитални сигнали. Аналогна во дигитална конверзија. PCM. Земање на приимероци, квантизација и кодирање. Шум и детекција во комуникацискиот систем. Пренос на подароци, сериски и паралелен пренос..Синхрон и асинхрон пренос. Детекција и корекција на грешка. Модулирани сигнали. Аналогна и дигитална модулација. Медиуми за пренос: бакарни кабли, оптички влакна, слободен простор како медиум за пренос и сателитски комуникации. Мултиплексирање: FDM, TDM. Комутација на кола (канали), Комутација на пакети. Компресија на податоци. Радио и ТВ дифузија. Дигитално радио (DAB). Дигитална телевизија (DTV). Кабелска дистрибутивни мрежи. Телефонска мрежа. ADSL. Оптика до дома. Комуникациски мрежи. Топологии и категории на мрежи. Мрежни уреди Интернет протокол. Internet. Мобилни комуникациски системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert G. Gallager

Principles of Digital Communication

Cambridge University Press

2008

2

Ray Horak

Telecommunications and Data Communications Handbook

Wiley-Interscience

2008

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Интерна скрипта по предметот од предметниот наставник

 

 

2

 

Статии од стручни и научни списанија