Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Вовед во интелигентни мрежи

Вовед во интелигентни мрежи

Предмет: Вовед во интелигентни мрежи

Код: ФЕИТ07З012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Развивање на вештини за предупредување за проблемите кои забрзано се развиваат, успешно справување со повеќето неприлики и превземање на корективни активности дури и пред корисниците да бидат погодени, како и ефикасно справување со физички и мрежни информатички напади.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Анализа на интелигентните мрежи кои треба успешно да се справуваат со постојаниот развој на комплексноста на производите и услугите кои се поддржани со интелигентно надгледување, контрола и комуникациони технологии, овозможувајќи подобро искористување на различниот енергетски потенцијал, активна контрола на потрошувачката на електрична енергија преку создавање услови за активно учество на потрошувачите, воведување на интелигенција и ИКТ инфраструктура, достигнување на повисоко ниво на доверливост, расположливост и квалитет при снабдувањето со електрична енергија.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

A Systems View of the Modern Grid - SENSING

AND MEASUREMENT; INTEGRATED

COMMUNICATIONS;  2007

National Energy

Technology Laboratory

2007

2

 

European Electricity Grid Initiative Roadmap and Implementation plan

ENTSOE&EDSO

2010

3

 

The Transmission Smart Grid Imperative

National Energy

Technology Laboratory

2009