Лични алати
Пријави се

VLSI дизајн

Предмет: VLSI дизајн

Код: ФЕИТ05Л017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со принципите на дизајнирање на основните електронски градбени елементи во CMOS технологија и ограничувањата кои произлегуваат од технолошкиот дизајн.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), самостојно решавање домашни задачи, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во VLSI дизајн. Скалирање на CMOS технологијa. Топологија на CMOS интегрирани кола. МОSIS правила за скалирање на CMOS дизајн. Карактеризација  и проценка на перформанси на VLSI CMOS интегрираните кола. CMOS и NMOS пропусна порта. Фамилија со пропусни порти (Pass-transistor logic). Динамички CMOS инвертор, каскадирање, домино логика. Дизајн на комбинациони кола. Регистри и бројачи. Методи за дизајн на секвенцијални кола. Програмабилни логички направи. Репрограмабилни мемории (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH). Мемории со произволен пристап (SRAM). Наменски  RAM мемории (асинхрони DRAM), Синхрони DRAM мемории (SDRAM, DDR, RDRAM).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Harris and S. Harris

Digital Design and Computer Architecture

Morgan Kauffman

2007

2

Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nikolic

Digital Integrated Circuits – A Design Perspective

Prentice-Hall

2003

Дополнителна литература

1

S.Tesic, D. Vasiljevic

Zbirka zadataka iz digitalne elektronike

Naucna knjiga, Beograd