Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Високонапонски мрежи и системи

Високонапонски мрежи и системи

Предмет: Високонапонски мрежи и системи

Код: ФЕИТ093007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на електротехника 1 и 2, Математика 1, 2 и, 3, Теорија на електрични кола ислушани: Електрични мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување знаења од областа на високонапонските преносни мрежи, регулацијата на напоните во нив, кусите врски и нивна анализа како и определени аспекти на нивната статичка и динакичка стабилност во ЕЕС.

Методи на учење: Предавања (преку презентации) и аудиториски вежби (презентации и интерактивно со пишување).

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Област на изучување. Основни поими. Пренос на електрична енергија со долги трифазни водови. Регулација на напони и реактивни моќности во ЕЕС: регулациони трансформатори, инјекција и прераспределба на реактивната моќност, U-Q карактеристика на потрошувачки јaзел. Куси врски во ЕЕС. Општо за кусите врски – видови, причини и последици. Облик на струјата на куса врска, дозволени упросту-вања. Симетрични компоненти, заменски шеми, општи релации. Матрични методи за анализа. Средства и мерки за ограничување на струите на куса врска. Стабилност на работата на ЕЕС – статичка и динамичка. Општо за електромеханичките преодните процеси, поими и дефиниции. Равенка на движење. Моделирање. Аглови карактеристики на моќност. Статичка стабилност, метод на мали осцилации. Динамичка стабилност. Критериум на еднакви површини. Повеќемашински систем. Мерки за подобрување на стабилноста на ЕЕС.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски

Високонапонски мрежи и системи

ЕТФ-Скопје

1995

2

Р. Ачковски

Преносни и дистрибутивни системи

ЕТФ-Скопје

1995

3

Р. Ачковски

Збирка задачи од областа на високонапонските мрежи и системи

ФЕИТ – Скопје

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ, Р. Талески

Анализа на ЕЕС

ЕТФ, Скопје

1996с

2

Р. Ачковски, М. Тодо­ровски

Збирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системи

ФЕИТ – Скопје

2007