Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

Предмет: Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

Код: ФЕИТ02Л018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на ОИЕ (ЕАОИЕ) или Обновливи извори на енергија (ЕЕУМ, ЕЕС).

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се здобие со знаења за примената на електроенергетските уреди и компоненти во ветрогенераторите, ветрогенераторските полиња и генерално во ветрогенераторските системи поврзани во електроенергетски или независен (островски) систем.

Методи на учење: Предавања, вежби (А+Л), семинари, тимска и самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Ветрот како обновлив извор на енергија. Компоненти на ветрогенераторите. Состав и структура на ветро-генераторските системи. Одлики на електричните машини наменети за ветрогенераторски системи. Ветрогенератори со активна и пасивна регулација. Ветрогенераторски системи со директно и индиректно погонување. Предности и недостатоци на мрежно поврзани и автономни ВГС. Техноекономски параметри на ВГС.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Стоилков

Ветрогенератори

ФЕИТ – интерна скрипта

 

2

J.F.Walker, N. Jenkins

Wind Energy Technology

John Wiley & Sons

1998

3

Manfred Stiebler

Wind Energy Systems

for Electric Power Generation

Springer-Verlag

2008