Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Веројатност и статистика

Веројатност и статистика

Предмет: Веројатност и статистика

Код: ФЕИТ08Л010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими за диференцијално и интегрално сметање на функции од две променливи, обичните диференцијални равенки и елементи од алгебра, теорија на множества и теорија на броеви. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење. Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Комбинаторика, аксиоми на веројатноста, условни и независни настани, тотална веројатност и Баесова теорема, случајна променлива, бројни карактеристики на случајна променлива, трансформација на случајна променлива, случајни вектори, карактеристична функција, момент генерирачка функција, математичка статистика, параметарски хипотези и тестови на значајност, напараметарски хипотези и тестови на значајност.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А. Бучковска

Предавања од веројатност и статистика