Лични алати
Пријави се

Веб системи и сервери

Предмет: Веб системи и сервери

Код: ФЕИТ07Л015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за поставување и администрирање на комплетни серверски системи за поддршка и хостирање на разновидни Интернет апликации, базирани на веб технологијата..

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Во рамките на курсот студентите ќе се запознаат и ќе го осознаат функционирањето, сервисите и стандардите за работа со веб системи и сервери. Ќе бидат разгледани различни платформи за остварување на соодветните серверски сервиси, како и соодветното конфигурирање за разновидни функционалности обезбедени за Интернет апликации со неопходно потребната и соодветна безбедност.

Литература:

. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Neil Gray

Web Server Programming, John Wiley & Sons,

John Wiley & Sons

2003

2

Charles Aulds

Linux Apache Web Server Administration

Sybex Inc.

2000

3

 

Apache HTTP Server Documentation.

http://httpd.apache.org/docs/

2011