Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Вградливи компјутерски системи и компоненти

Вградливи компјутерски системи и компоненти

Предмет: Вградливи компјутерски системи и компоненти

Код: ФЕИТ07З023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+1

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со вградливите елементи на компјутерските системи, вградливи компјутерски системи, вградливи оперативни системи, различни персонални компјутерски системи и техники за мрежно и далечинско поврзување на вградливите системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Познавање на различните типови микроконтролери и нивна употреба во вградливи компјутерски системи, системи за работа во реално време и пресметки со мала моќност, оперативни системи за оваа намена, програмирање на овие системи, проектирање на мали персонални уреди, мрежно поврзување во постојна мрежна архитектура.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C. Hollabaugh

Embedded Linux: Hardware, Software, and Interfacing

Addison Wesley

2002

2

W. Wolf

Computers as Components, Second Edition: Principles of Embedded Computing System Design

Morgan Kaufmann

2008

3

M. Pont

Embedded C

Addison Wesley

2002

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T. Noergaard

Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Elsevier-Newnes

2005

2

P. R. Schaumont

A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign

Springer

2010