Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Вгнездени микрокомпјутерски системи за работа во реално време

Вгнездени микрокомпјутерски системи за работа во реално време

Предмет: Вгнездени микрокомпјутерски системи за работа во реално време

Код: ФЕИТ05Л020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани: Електроника 1*

Цели на предмететната програма (компетенции) : Ги разбира процесите при проектирање на вгнезден систем и ги разбира проблемите поврзани со работа во реално време. Познава современ микроконтролер за аплицирање во практиката. Владее со алати (CAD) за проектирање хардвер и софтвер за вгнездени системи. Умее да проектира едноставни до малку сложени системи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, семинарски задачи/проекти.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед – дефиниција на вгнезден систем, примери, општ тек на дизајн на вгнезден систем; вгнездени системи базирани на ARM архитектурата – јадро, интерни компонен­ти (меморија, такт единица), периферии (дигитален В/И, контролер за прекини, тајмер, ИШМ, А/Д и Д/А, асинхрона и синхрона сериска комуникација, други периферии); хардверско-соф­тверски прашања; прекини и програмирање, реалновременски проблеми; опера­тивни системи за реално време, пример на RTOS, алати за развој, дебагирање и тестирање.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Arnold S. Berger

Embedded Systems Design

CMP Books

2002

2

David Simon

An Embedded Software Primer

Pearson Education

2005

3

Trevor Martin

LPC ARM book

Hitex Ltd.

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Jean Labrose

μC/OS-II, The Real-Time Kernel

Micrium press

1999

2

Петер Марведел

Вградени системи

Влада на РМ

2010

3

Разни автори

Упатства за софтвер, Application notes

Интернет страни

тековна

* Предусловот „Ислушани: Електроника 1“ се применува само за студентите запишани на студиската програма Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ).