Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Вгнездени комуникациски системи

Вгнездени комуникациски системи

Предмет: Вгнездени комуникациски системи

Код: ФЕИТ10Л040

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: примена на оперативни системи во телекомуникациите, ислушани: телекомуникациски мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со вмременски тригерирани комуникации. Детална анализа на омрежени вгнездени системи користејќи реални апликации. Запознавање со релевантни протоколи за вгнездени комуникациски системи. Практични ограничувања при имплементација на TCP/IP протоколен стек во вгнездени системи. Дизајн и имплементација на вгнездени комуникациски системи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, поканети предавања на експерти од индустрија Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Поим за вгнездени комуникации (embedded communication). Разлики помеѓу комуникација за генерални цели и комуникација за тесни, затворени потреби. Клучни концепти кај вгнездени комуникации (настански наспроти состојбено базирани комуникации, пронаоѓање на најсоодветен протокол за работа во реално време, детекција на грешка и дијагностика). Комуникациска архитектура на вгнездени системи. Топологии кај вгнездени комуникации. Дистрибуирана зависност. Редундантност. Преживливост и одржливост. Формални методи за верификација на комуникациските протоколи за вгнездени комуникации. Расположливи алатки, техники и метрики.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Obermaisser

Time-Triggered Communication (Embedded Systems)

CRC Press

2011

2

S. Scaglia

The Embedded Internet: TCP/IP Basics, Implementation and Applications

Addison-Wesley

2007