Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Управување во телекомуникациски мрежи

Управување во телекомуникациски мрежи

Предмет: Управување во телекомуникациски мрежи

Код: ФЕИТ103038

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Нема.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се запознае со принципите на управување во телекомуникациските мрежи, управување со мултимедиските сервиси и апликации.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Принципи на управувањето со телекомуникациските мрежи. Стандарди и стандардизациони тела. Функционалности на мрежниот менаџмент.  Управување со елементите во мрежата, сервисите и апликациите (web, AAA). Управување во безжични мултимедиски мрежи. Управување со радио ресурсите, управување со мобилноста. IMS (IP Multimedia Subsystem) концепти и архитектура. Нивовска структура и протоколи за импелементација на IMS. Сервиси во IMS.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Alexander Clemm

Network Management Fundamentals

Cisco Press

2007

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Thomas Plevyak, Veli Sahin

Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management

Wiley-IEEE Press

2010

2

S.Abeck, I.Bryskin, J.Evans, at all.

Network Management

Morgan Kaufmann

2009

3

Martin Sauter

Beyond 3G – Bringing Networks, Terminals and the Web Together

John Wiley and Sons

2009