Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Управување со интелигентни информациони системи во реално време

Управување со интелигентни информациони системи во реално време

Предмет: Управување со интелигентни информациони системи во реално време

Код: ФЕИТ07Л047

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника иинформатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Дизајн и менаџмент на интелигентните информациони системи за работа во реално време.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Препознавање на основните на предизвици и перспективи на интелегентните информациони системи за работа во реално време преку примери од повеќе области. Адаптирање на корисничките интерфејси за потребите на интелигентните информациони системи. Избор и донесување на одлуки за вградување на интелегентни модули во информационите системи. Овозможување на подршка при одлучување кај интелегентните информациони системи за работа во реално време. Согледување на позитивните и негативните страни од автономното одлучување на интелигентните информациони системи. Препознавање на предизвиците и потенцијалните проблеми при работата на интелигентните информациони системи во реално време.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Klusch

Intelligent Information Agents

Springer

1999

2

A. P. Engelbrecht

Computational Intelligence

John wiley & Sons

2007

3

M. Negnevitsky

A Guide to Intelligent Systems, 3rd Edition

Prentice Hall

2011