Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Управување на електромоторни погони

Управување на електромоторни погони

Предмет: Управување на електромоторни погони

Код: ФЕИТ06Л009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со различните можности за управување на електромоторните погони, заштита и потенцијалите во енергетската ефикасност. Со успешно совладување на предметот студентот станува компетентен за разбирање на проблематиката управување на електромоторни погони, симулација, проектирање, експлоатација и одржување.

Методи на учење: Наставата се изведува преку предавања, аудиториски и лабораториски вежби. Предавањата се изведуваат „ex catedra“ со примена на проектор, проспектни материјали од различни фирми и прирачници, кои треба да му помогнат на студентот стекнатото знаење да го примени во пракса. Подготвени се тест прашања за проверка на успешноста на совладување на материјалот. Аудиториските вежби со решавање нумерички примери помагаат за совладување на теоријата во предметот. Со лабораториските вежби студентот стекнува практично искуство за управување на електромоторните погони, преку симулации и работа со реална опрема.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Релејно-контакторско управување и заштита на електромоторни погони. Програмско логичко управување на електромоторни погони. Регулациона техника за електромоторни погони. Регулирани еднонасочни електромоторни погони (DC-DC и AC-DC). Регулирани наизменични електромоторни погони (со промена напонот, со промена на фреквенцијата и напонот, скаларно управување, векторско управување, PWM управување, каскадни системи, регулација на возбудата). Влијание на регулираните електромоторни погони врз изворот за напојување (загуби, хармоници, електромагнетска компатибилност, регулативи и стандарди).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Т. Јакимов

Компоненти и системи за автоматско управување на електромоторни погони

С - Скопје

1998

2

С. Мирчевски

Управување на електромоторни погони

ФЕИТ (интерно изд.)

2010

3

V. Vuckovic

Elektricni pogoni

ETF-Beograd

1997

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

I. Boldea, S. Nasar

Electric drives

CRC Press

1999

2

W. Leonhard

Control of Electrical Drives

Springer-Verlag

1990

3

B. Drury

The "Control Techniques" Drives and Controls Handbook

IEE-UK

2001