Лични алати
Пријави се

Теорија на системи

Предмет: Теорија на системи

Код: ФЕИТ013008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основите на теоријата на системите, нивно моделирање и претставување, анализа на работни состојби, добивање решение на матрична состојбена равенка во просторот на состојби, трансформации и еквивалентни системи, запознавање со основните структурни особини кај системите: управливост, набљудливост и стабилност. Со положување на предметот студентот ќе биде оспособен за претставување и моделирање на системи од било каква природа, а не само технички; нивна анализа за решавање на разни поставени проблеми од инженерската практика и нетехнички дисциплини

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во современиот системски приод: Дефиниција на поимот на систем. Принципот на хиерархиска структурираност. Работни состојби на системите: почетна, преодна, рамнотежно-стационарна, периодично-стационарна, псовдо-стационарна. Основни спреги кај системите. Поим за информација, сигнал, објект и систем. Обопштено-структурна теорија на системите: Блок-структурен дијаграм и граф на сигнали. Из­в­е­д­у­в­а­ње модели во простор на состојби. Еквивалентни модели. Состојбен приод кон системите и дискусија на концептот за состојба на динамички систем. Својствената структура на состојбената матрица. Моделирање на системите преку состојбените равенки. Системско-структурните својства дофатливост, управливост, набљудливост и реконструктивност кај временски-континуалните и временски дискретните системи. Канонски реализации од типот дофатлива, управлива, набљудлива и реконструктивна форма. Стабилност: Љапуновски приод кон стабилноста на линеарните динамички системи во континуално и во дискретно време. Проточно мрежни системи: Анализа на проточно мрежните системи за решавање на основните проблеми на максимален проток и минимален пат.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Chi-Tsong Chen

“Linear System Theory and Design (Oxford Series in Electrical and Computer Engineering)”

Oxford University Press, USA; 3. издание

1998

2

Norman S. Nise

“Control Systems Engineering”

Wiley; 6. издание

2010

3

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Richard C. Dorf и Robert H. Bishop

“Modern Control Systems”

Prentice Hall; 12. издание

2010