Лични алати
Пријави се

Телевизија

Предмет: Телевизија

Код: ФЕИТ053031

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со принципите на телевизијата и современите телевизиски системи По завршувањето на курсот, студентот ќе располага со разбирање на функционирањето на студиските уреди и уредите за широка потрошувачка во системот PAL и на основите на дигиталната студиска и преносна техника.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма:

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. F. Ibrahim

Newnes Guide to Television and Video Technology

Elsevier Ltd.

2007