Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Телесообраќаен инженеринг

Телесообраќаен инженеринг

Предмет: Телесообраќаен инженеринг

Код: ФЕИТ10Л009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: математика  2, ислушани: случајни сигнали и теорија на информации

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со концептите на телесообраќајниот инженеринг и принципите на димензионирање на телекомуникациските системи. Проучување на сите релевантни математички формули во телесообраќајната теорија. Анализа на реални телекомуникациски системи, нивно димензионирање и тековно одржување.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Основни поими за сообраќај. Мо­де­ли и ка­ра­кте­ри­сти­ки на телесообраќајните системи. Процес на раѓање и уми­ра­ње. Си­сте­ми со загуби, со доцнење и со линк врски. Статистички ка­ра­кте­ри­сти­ки на сообраќај. Сообраќајни дескриптори. QoS механизми. Со­о­бра­ќај­ни аспекти во проектирање на комутациски системи. Примена на те­о­ри­ја на редови на чекање. Маркови вериги. Сообраќајно инженерство во ши­ро­ко­по­јас­ни мрежи. Интернет сообраќај. Моделирање во те­ле­со­о­бра­ќај­ни­те си­сте­ми. Мерења на сообраќај.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

V. B. Iversen

Teletraffic Engineering and Network Planning

ITU Handbook

2011

2

L. Kleinrock

Queuing Systems, Vol. 1 and 2

Wiley

1975