Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Телекомуникациски системи

Телекомуникациски системи

Предмет: Телекомуникациски системи

Код: ФЕИТ10З015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе добие теоретски и практични знаења за компонентите од кои се изградени современите оптички  мрежи, хибридните оптичко-коаксијални мрежи, дигиталните претплатнички линии, мултисервисни платформи,  како и практични знаења  за мерење на нивните перформанси.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Транспортни карактеристики на оптички влакна, слабеење и дисперзија. Светлосни извори и премници. Пасивни оптички компоненти (каплери, сплајсери, конектори, филтри, мултиплексери/демултиплексери на банови должини). Оптички засилувачи. Шум и детекција. Веројатност на грешка. Оптички комутатори. Дизајн на светловодни системи. Мултиплексирање по браниви дилжини (WDM и DWDM). Хибридни оптичко-коаксиални мрежи HFC (Hybrid Fiber Coax), DOCSIS. Пасивни оптички мрежи - PON (Passive Optical Networks), GEPON, GPON. FTTH – оптика до дома: квалитет на сервиси. Медиуми за пренос на електрични сигнали. xDSL (Digital Subscriber Line) технологии. DSL модулациски постапки и архитектури, DSLAM (DSL Access Multiplexer). Реализација на сервиси преку DSL, мултисервисни  платформи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Joseph C. Palais

Fiber Optic Communications (5th Edition)

Prentice Hall

2004

2

A.Shami, M.Maier, C.Assi

Broadband Access Networks, Technologies and Deployments

Springer Science

2009

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Pierre Lecoy

Fiber Optic Communications

John Wiley & Sons

2008

2

Борислав Поповски

Интерна скрипта по телекомуникациски системи

 

2010

3

 

Статии од научни и стручни списанија