Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

Сту­ди­ска програма

Те­ле­ко­му­ни­ка­ции и информациско инженерство (ТКИИ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Телекомуникации и информациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери на оваа студиска програма стек­нуваат релевантни знаења да продолжат да ја гра­дат својата професионална кариера во компании и држа­вни институции кои развиваат и имплементираат ICT (телекомуникациски и мобилни оператори, ТВ и радио­дифузни компании, производители на телеко­му­ни­кациска опрема, понудувачи на интернет услуги и сер­виси, истражувачки лаборатории и врвни ака­дем­ски институции, регулаторни агенции), компании кои ра­ботат со различни телекому-никациски мрежи и сис­те­ми (WiFi, GSM, 3G, 4G, LTE, WiMAX, ADSL, FTTH, DVB, Bluetooth) и во секоја компанија која користи ICТ ре­ше­ни­ја и апликации.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Оваа студиска програма нуди профил на меѓународно приз­нат инженер по телекомуникации и инфор­ма­цис­ко инженерство. Студентите се стекнуваат со пот­ре­б­ни­те знаења и вештини за да прераснат во експерти за инфор­мациски и комуникациски технологии (ICT) кои де­нес доживуваат експлозивен раст кај нас и во светот: ди­гитални телекомуникации, информациски и теле­со­обра­ќаен инженеринг, телекомуникациски системи, оп­тички мрежи, безжични комуникации, безжични, мо­бил­ни, персонални и сензорски мрежи, интернет тех­но­логии, дизајн, моделирање и симулација во те­ле­ко­му­никациите, процесирање на сигнали во телеко­му­ни­ка­циите, управување и сигурност во теле­ко­му­ни­ка­ци­ите, мултимедија, оперативни системи, апликации и сер­виси.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ05З003

Дигитално процесирање на сигнали

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З001

Комутација и рутирање

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З002

Случајни сигнали и теорија на информации

6

3+1+1+0

Изборен предмет*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри што може да се слуша во III семестар.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10Л006

Интернет технологии

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л007

Основи на телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л008

Примена на оперативни системи во телекомуникациите

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л009

Телесообраќаен инженеринг

6

3+1+1+0

Изборен предмет*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во IV семестар.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10З012

Безжични канали

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З013

Дигитални телекомуникации 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З014

Телекомуникациски мрежи

6

3+1+1+0

ФЕИТ10З015

Телекомуникациски системи

6

3+1+1+0

Изборен предмет*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во V семестар.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10Л019

Безжични комуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л020

Безжични и мобилни мрежи

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л021

Дигитални телекомуникации 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ10Л022

Оптички мрежи

6

3+1+1+0

Изборен предмет*

 

*Се избира еден предмет од листата на изборни предмети за парни/летни семестри кој може да се слуша во VI семестар.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Изборен предмет *

Изборен предмет *

Изборен предмет*

Изборен предмет**

Изборен предмет**

 

*Се избира предмет од листата на изборни предмети за непарни/зимски семестри кој може да се слуша во VII семестар.

**Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет *

Изборен предмет*

Изборен предмет**

Изборен предмет**

 

*Се избира предмет од листата на изборни предмети за за парни/летни семестри кој може да се слуша во VIII семестар.

**Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

Ли­ста на изборни предмети од јадрото на ФЕИТ од кои студентот задолжително мора да избере 2 предмета

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Семест.

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

III,V,VII

ФЕИТ03З002

Мерења во  електротехника

6

3+1+1+0

III,V,VII

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

III,V,VII

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ02Л005

Електроенергетски уреди

6

3+1+1+0

IV,VI,VIII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во зимскиот семестар понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Семест.

ФЕИТ10З004

Анализа на комуникациски екосистем

6

3+1+1+0

III, V, VII

ФЕИТ10З029

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З030

Индустриски комуникациски мрежи

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З031

Интернет и мобилни сервиси

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З016

Неконвенционални телекомуникации

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З032

Омрежување толерантно на доцнење

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З033

Применети антени во безжичните комуникации

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З034

Процесирање на сигнали во телекомуникации

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З035

Сигнализациски протоколи

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З036

Сигурносни комуникации

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З017

Симулациски методи во телекомуникации

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З018

Системи за навигација

6

3+1+1+0

V, VII

ФЕИТ10З037

Стандардизација и регулатива во телекомуникации

6

3+1+1+0

VII

ФЕИТ10З005

Телекомуникациски софтвер

6

2+1+2+0

III, V, VII

ФЕИТ10З038

Управување во телекомуникациски мрежи

6

2+1+2+0

VII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во зимскиот семестар понудени од други институти при ФЕИТ

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Семест

ФЕИТ07З009

Компјутерски компоненти и периферии

6

2+1+2+0

III,V

ФЕИТ03З007

Мерења во телекомуникации

6

3+1+1+0

III,V,VII

ФЕИТ07З019

Моделирање на податоци и бази

6

2+2+1+0

V,VII

Ли­ста на препорачани изборни предмети во летниот семестар понудени од Институтот за телекомуникации при ФЕИТ

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Семест

ФЕИТ10Л039

Безжични IP мрежи

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л040

Вгнездени комуникациски системи

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л023

Дигитална телевизија

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л024

Дизајн и симулација во радио комуникации

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л041

ИКТ системи за енергетска ефикасност и одржлив развој

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л025

Компресија и пренос на мултимедиски сигнали

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л042

Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л043

Персонални и ad-hoc мрежи

6

3+1+1+0

VIII

ФЕИТ10Л026

Пристапни технологии

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л027

Радио и сателитски комуникации

6

3+1+1+0

VI, VIII

ФЕИТ10Л010

Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

6

3+1+1+0

IV, VI, VIII

ФЕИТ10Л028

Форензика на мрежи

6

3+1+1+0

VI, VIII


Ли­ста на препорачани изборни предмети во летниот семестар понудени од други институти при ФЕИТ

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

Семест.

ФЕИТ08Л010

Веројатност и статистика

6

3+2+0+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ08Л011

Дискретна математика

6

3+2+0+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ07Л013

Компјутерски архитектури

6

2+2+1+0

IV,VI

ФЕИТ08Л012

Нумерички методи за инженери

6

3+0+2+0

IV,VI,VIII

ФЕИТ05Л038

Антенска техника

6

3+1+1+0

VIII