Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Технички стандарди и регулатива

Технички стандарди и регулатива

Предмет: Технички стандарди и регулатива

Код: ФЕИТ023001

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+0+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати.

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со најважните стандарди и законски акти кои се користат во електротехниката. Оспособеност за користење на стандардите и најзначајните регулаторни документи во секојдневното работење.

Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Потреби од стандардизација и регулатива. Функционирање на меѓународните тела за стандардизација. Делокруг на активности на IEC и ISO организациите. Стандардизација и во Република Македонија. Закон за стандардизација. Мрежа на стандардизација. Примена на техничките стандарди во различни области од електротехниката. ЕУ регулатива во областа на електротехниката. Запознавање со основните акти со кои се регулира секторот енергетика. Регулаторни агенции

Литература:

Литература

 

Задолжителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

1

 

 

IEC - International Electrotechnical Commission

 

www.iec.ch/

 

 

 

 

2

 

 

 

David Hoyle

 

ISO 9000 Quality Systems Handbook - updated for the ISO 9001:2008 standard, Sixth Edition: Using the standards as a framework for business improvement

 

 

 

Taylor & Francis

 

 

 

2009

 

3

 

 

IEEE All Inclusive Standards

 

www.ieee.org/Standards

 

 

Дополнителна литература

 

Бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

 

 

1

 

 

Законска регулатива поврзана со електротехниката