Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Технички системи на управување

Технички системи на управување

Предмет: Технички системи на управување

Код: ФЕИТ093022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни познавања од контрола и управување на ЕЕС .

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основни цели и улога на дистрибутивен и национален контролен центар. Стандарди и технологии. SCADA. Оперативен кориснички интерфејс. Прибирање и процесирање на податоци. Архивирање и извештаи. Диспечерски тренинг симулатор. Анализа на состојби на електроенергетскиот систем: влијание на инјектирана активна и реактивна моќност врз напонот; автоматска контрола на напонот; паралелна работа на трансформатори; рестартување на системот по состојбата на потполн испад (black-out); либерализиран пазар на електрична енергија; остварување на профит на преносна компанија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Властимир Гламочанин

„Технички системи за управување“

ФЕИТ

2009

2

Kevin Roebuck

“SCADA: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits,

Maturity, Vendors“

Tebbo

2011

3

Marija D. Ilic , Shell Liu

„Hierarchical Power Systems Control: Its Value in a changing Industry (Advances in Industrial Control)“

Springer

1996