Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Структури со програмирање

Структури со програмирање

Предмет: Структури со програмирање

Код: ФЕИТ07Л003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика.

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Способност Запознавање со основите на објектно-ориентираното програмирање и оспособување за пишување на програми за практична примена со корисни програмски структури.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните концепти на објектно-ориентираното програмирање (објекти и класи). Работа со аргументи на функции и преоптоварување на функции. Класи. Наследување. Хиерархија на класи. Методи на класи. Објекти: дефиниција и користење. Конструктор. Деструктор. Преоптоварување на конструктор. Оператори и преоптоварување. Функции/методи во изведени класи. Динамичко алоцирање и работа со меморија. Користење на класи и објекти за дефинирање и работа со различни програмски структури (поврзани листи, магацини, редови, дрва, графови).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Stroustrup B.

The C++ Programming Language, Third Edition

AddisonWesley

2000

2

M.T. Goodrich,

R. Tamassia

Data Structures and Algorithms in Java, 5th  Ed,

John Wiley

2010

3

Thomas H. Cormen, et. al.

Introduction to Algorithms, (2nd Edition)

MIT PRESS

2001

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Prata S.

C++ Primer Plus (6th Edition)

Addison-Wesley Professional;

2011

2

Roberts Lafore,

Data Structures and Algorithms in JAVA (2nd Edition)

SAMS

2003