Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Современи процесорски архитектури

Современи процесорски архитектури

Предмет: Современи процесорски архитектури

Код: ФЕИТ073033

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на предметот: Ислушан: Микропроцесорски системи
Положен: Компјутерски архитектури

Цели на предметната програма (компетенции) : Разбирање на концептите и имплементациите на современите процесори. Анализа на современите процесори на Intel, IBM и Sun.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Суперскаларна архитектура на микропроцесори: концепција, реализација, шпекулативно извршување инструкции. Проблеми и ограничувања при извршување инструкции во суперскаларна архитектури: податочни меѓузависности, хазарди. Архитектура на микропроцесори со поддршка за нитки (threads). Програмски околини за развој и паралелизација на програми со повеќе нитки на извршување

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Hennessy,

D. Patterson

Computer Architecture-A Quantitative Approach, 5th Edition

Morgan Kaufmann

2011

2

A. S. Tanenbaum

Structured Computer Organization, 5th Edition

Prentice Hall

2012