Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Современи електронски елементи

Современи електронски елементи

Предмет: Современи електронски елементи

Код: ФЕИТ053025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Познава гама на современи електронски елементи, а посебно наноструктурите. Владее алатки за симулација на истите. Оспособени за следење на идните технологии во електрониката.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, семинарски задачи/проекти

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Материјали и процеси. MOS-кондензатор со еден и две гејт електроди (анализа и симулација). Вовед во нано MOS-транзистори. Запознавање со симулациската алатка FETToy. Балистички нанотранзистори. Вовед во наноструктури – јаглеродни нанотуби (carbon nanotubes), наножици (nanowires), квантни јами и квантни точки. Вовед во наноелектро-механички системи (NEMS). Современи енергетски електронски елементи. Рекомбинационо-генерациони процеси, услови на висока инјекција, Шоткиев спој, енергетски: pin-диода, Шоткиева диода, биполарен транзистор, MOS-транзистор, IGBT, тиристор, GTO

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Charles P. Poole Jr, Fran J. Owens

Introduction to Nanotechnology

A Wiley-Interscience publication

2003

2

N. Mohan, T. M. Undeland & W. P. Robbins

Power electronics – converters, applications and Design

 

John Wiley & Sons

1995

3

S.M.Sze, Kwok K. Ng

Physics of semiconductor devices

A Wiley-Interscience publication

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. J. Baliga

Power semiconductor devices

 

PWS Publishing company, NY

1997

2

Разни автори

Каталози, Application notes

Интернет страни

тековна