Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Случајни сигнали и теорија на информации

Случајни сигнали и теорија на информации

Предмет: Случајни сигнали и теорија на информации

Код: ФЕИТ103002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положен: Mатематика  1., ислушан: Mатематика  2.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со својствата на случајните сигнали, нивните автокорелациски функции и спектри и нивниот пренос низ телекомуникациските системи. Поставување на основен статистички модел за основните компоненти при пренос и обработка на информацијата низ телекомуникациски ситем.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Случајна променлива: дефиниција, моменти, основни типови на распределби. Случајни вектори: основни поими, моменти, функции од случајни вектори. Елементарно тестирање на хипотези: Бајес, Минимакс, Нејман-Пирсон. Случајни сигнали. Стационарност и ергодичност на случајни сигнали. Автокорелациска функција и спектрална густина на моќност. Пренос на случаен сигнал низ линеарен систем. Гаусов сигнал. Поасонов сигнал. Случаен шум. Термички шум. Ентропија, релативна ентропија и трансинформација. Извори на информации без и со меморија. Ентропија на Маркови извори. Ентрописко (статистичко) кодирање. Капацитет на дискретен канал без меморија и теорема на ентрописко кодирање. Гаусов канал. Капацитет на Гаусов канал.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Татјана Улчар-Ставрова

Теорија на информации

 

ФЕИТ -Скопје

1995

2

 

Збирка решени задачи

Интерна скрипта