Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Случајни процеси и системи

Случајни процеси и системи

Предмет: Случајни процеси и системи

Код: ФЕИТ08Л009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+1+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Математика 1, 2
Ислушан: Математика за компјутерско инженерство

Цели на предметната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими од теорија на веројатност, случајни процеси и системи. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Класична дефиниција на веројатност. Условни и независни настани. Дискретни случајни променливи. Непрекинати случајни променливи. Поважни распределби. Момент генерирачки функции. Гранични теореми. Случајни процеси-општи поими. Маркови вериги. Поасонов процес. Генерализација на Поасонов процес. Чекачки системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kishor Trivedi

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications, Second Edition

John Wiley and Sons, New York

2001

2

Sheldon Ross

Introduction to Probability models

Academic Press

2009