Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Складишта и обработка на податоци

Складишта и обработка на податоци

Предмет: Складишта и обработка на податоци

Код: ФЕИТ07Л029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Моделирање на податоци и бази

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на техники за податочни складишта. Способност за препознавање и селекција на типот на алгоритмот за податочно рударење со оглед на областа и во однос на типот на податоците. Примена на алгоритмите и техниките за податочно рударење.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Воведување на основните концепти за скалдиштење на податоци и податочни складишта. Алгоритми за обработка на податоци во складишта на податоци. Основи на податочно рударство, како техника за откривање на нови сознанија за податоците од базите на податоци.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R.Kimball, M.Ross

The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, 2nd Edition

John Wiley &Sons

2002

2

R.Kimball, M.Ross,

W. Thornthwaite,

J. Mundy

The Kimball reader Group: Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence

Butterworth-Heinemann

2005

3

R. H. Nemati,

C. Barko

Organizational Data Mining: Leveraging

Enterprise Data Resources for Optimal

Performance

Idea Group Inc

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

H.A. Abbass, et al.

Data Mining: A Heuristic Approach

Idea Group Inc

2002

2

N. F. F. Ebecken

Data Mining

WIT Press

1998