Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Системи за мерење и аквизиција на податоци

Системи за мерење и аквизиција на податоци

Предмет: Системи за мерење и аквизиција на податоци

Код: ФЕИТ03Л010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+2+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1,  Ислушани: Мерење во електротехника.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Способност за проектирање и развој на системи за мерење и аквизиција на податоци.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во системи за прибирање податоци, архитектури на системи за прибирање податоци, општо за микропроцесорско-базирани мерни инструменти. Обработка и пренос на мерни сигнали, еднокрајни и диференцијални сигнали, прилагодување на мерни сигнали, мерни засилувачи. Филтрирање, ограничување, галванска изолација, напонски и струјни јамки. A/D конверзија, карактеристики на A/D конверторите, временско/дигитална конверзија. Извори на грешки кај системите за аквизиција на податоци, капацитивно спрегнување, електромагнетни пречки, пренапони и транзиенти.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon Pallas-Areny, John G. Webster

Sensors and Signal Conditioning, Second Edition

John Wiley & Sons

2001

2

Waldemar Nawrocki

Measurement Systems and Sensors

Artech House

2005

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gerard C. Meijer

Smart Sensor Systems

John Wiley & Sons

2008