Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Системи за менаџмент на квалитет и регулатива во електроенергетиката

Системи за менаџмент на квалитет и регулатива во електроенергетиката

Предмет: Системи за менаџмент на квалитет и регулатива во електроенергетиката

Код: ФЕИТ04З010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Mенаџмент и инженерска економика

Цели на предмететната програма (компетенции) : Организиран и научен пристап на изучување на системите за менаџмент на квалитетот во компаниете чија основна дејност е инженеринг. Проучување на методите и техниките за планирање, обезбедување и контрола на квалитетот. Запознавање со регулативата во електроенергетиката и методите за воспоставување на системи за менаџмент на квалитет во компаниите од електроенергетскиот сектор.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, запознавање со веќе востановени системи на менаџмент на квалитет во ЕЕ, стручни предавања од практиката.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Дефиниција на квалитет на производи и услуги од областа на електроенергетиката. Квалитетот како проектен параметар. Бизнис аспекти на квалитетот. Демингов PDCA циклус и негова примена. Планирање, обезбедување и контрола на квалитетот. Модели за менаџмент на квалитет TQM, Six Sigma, ZDМ. Статистичка контрола на квалитетот. Алатки и концепти за обезбедување на квалитет Меѓународни стандарди за квалитет (ISO), основни принципи, структура и нивна примена. Регулатива во ЕУ и Р. Македонија од областа на енергетиката. Компаративна споредба. Акти за либерализација на пазарот на електрична енергија. Мрежни правила. Закон за енергетика на Р. Македонија. IEEE и IEC стандарди од областа на електроенергетиката. Обезбедување квалитет и доверлива работа на ЕЕС. Регулатива за проектирање, ревизија и надзор на електроенергетски објекти во Р. Македонија.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Hoyle

Quality Management Essential

Elsevier

2007

2

Службен весник на РМ

Законска регулатива во областа на енергетиката

Закон за енергетика, за енергетска ефикасност...

ЈП Службен весник на РМ

2000-2011

3

VenJuan Lee

Risk assesments in Power Systems

Проект на Влада на РМ

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Djuric

Upravljanje kvalitetom

ICIM – Krusevac

2001

2

J. Oakland

Statistical Proces Control

Butterwort-Heineman

2003