Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Системи за дигитално процесирање на сигнали

Системи за дигитално процесирање на сигнали

Предмет: Системи за дигитално процесирање на сигнали

Код: ФЕИТ05Л021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: Основи на дигитално процесирање на сигнали

Цели на предмететната програма (компетенции) : Курсот има за цел да воведе во напредните концепти кои се важни за разбирање на современите методи користени во многу DSP апликации.По завршување на курсот судентите ќе бидат оспособени:

- да избираат  соодветна структура за реализација на дигиталниот филтер врз основа на изградени критериуми

- да ги антиципираат сите последици (грешки) поради квантизирање на коефициентите на дизајнираниот филтер, поради квантизирање на влезниот сигнал како и внатрешните променливи и да нудат соодветни решенија

- да покажат интуитивно разбирање и оспособеност за решавање на практични проблеми каде процесирањето се врши со различни брзини (мултирезолуција).

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, домашни задачи, аудиториски и лабораториски вежби и проектна задала.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Филтерски структури (базични градбени блокови, основни структури за реализација на FIR и IIR филтри, структури за реализација на сепропусни филтри, реализација базирана на екстракција на множачи, реализација базирана на структури-решетки, Gray-Markel-ов метод). Ефекти од квантизација и осетливост (бинарна аритметика, грешки од квантизација, пречекорување, осетливост, ефекти од квантизација на влезниот сигнал и на внатрешните променливи, гранични циклуси)Мултирезолуциска анализа и банки на филтри (Фуриеова трансформација со прозорци, Wavelet трансформација, мултирезолуција и банки на филтри, QMF банка, банка за совршена реконструкција, биортогонална банка).

Литература:

Литература

. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mitra Sanjit K.

Digital Signal Processing:A Computer-Based approach, 2 edition

McGraw Hill

2001

2

P. P. Vajdijanatan

Multirate Systems and Filter Banks

Prentice Hall

1993

3

С. Богданова

Системи за дигитално процесирање на сигнали, Белешки од предавања