Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Системи на вештачка интелигенција во ЕЕ

Системи на вештачка интелигенција во ЕЕ

Предмет: Системи на вештачка интелигенција во ЕЕ

Код: ФЕИТ04Л017

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Софтверски алатки во електроенергетика
Ислушани: Основи на електроенергетика, Менаџмент и инженерска економика

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување стручни знаења за инженерска примена на fuzzy-логичките системи, невронските мрежи и генетските алгоротми во електроенергетиката и менаџментот.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање напрактични примери, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Историски развој и денешни предизвици на системите на вештачка интелигенција. Карактеристика на експертните системи. Претставување на експертското знаење со правила. Булова и повеќевредносна ло­ги­ка. Инженерски аспекти на fuzzy-логичките системи. Функција на припадност. Операции со интер­вални и триаголни fuzzy броеви. Fuzzy логички управувачи и нивна примена во електричните централи. Методи за дефазификација. Примена на fuzzy–логиката во во манаџментот и инженерингот. Фазифи­ци­рани критериуми за прифаќање на проектот како инвестиција. Невронски мрежи. Типови на актива­циони функкции. Методи за учење на невронските мрежи. ANFIS модели. Примена на навронските мрежи за оперативно водење на погонот на ЕЕС и прогноза на оптоварувања, дотеци на вида, брзини на ветер. Прогрaмски пакети и софтверски алатки за креирање на fuzzy модели и нeвронски мрежи: Ma­tlab Fuz­zy Lo­gic & Ne­u­ral Net­wor­ks To­ol­box. Вовед во генетските алгоритми и нивна примена во ЕЕ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев

Системи на вештачка интелигенција во ЕЕ – скрипта за интерна употреба

ФЕИТ – Скопје

2010

2

А. Kaufmann

Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science

Elsevier Science Publishing

1998

3

T. Dillon, D. Niebur

Neural Network Applications in Power Systems

CRL Publishing

2001

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mohamaed El-Hawary

Electric Power Applications of Fuzzy Systems

IEEE Press

1998

2

IEEE Transaction on Power Systems

Одбрани трудови од списанието

IEEE Press – USA

1990-2011

3

S. Milenkovic

Vestacke neuronske mreze

Zaduzbina Andrejevic

1997