Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Системи на управување кај возилата

Системи на управување кај возилата

Предмет: Системи на управување кај возилата

Код: ФЕИТ013020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со системите на автоматско управување во автомобил, нивно моделирање, симулација и проектирање на системии за автомобилска индустрија. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени да проектираат соодветни системи за управување на подсистемите во возилото според претходно зададени проектни барања.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија..

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Динамика на латерално движење на возила. Управвување со насочување на возилата за автоматско возење по пат, сензори извршни елементи и алгоритми. Лонгитудинална динамика и управување со лонгитудинално движење на автомобили. Адаптивно управување со траекторија на возила. Електронски системи за стабилност во возила. Анализа и дизајн на пасивни и активни системи за автомобилска суспензија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kiencke, Uwe, Nielsen, Lars

Automotive Control Systems

Springer

2005

2

Allgöwer, F et al.

Automotive Model Predictive Control: Models, Methods and Applications

Springer

2010