Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС

Предмет: Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС

Код: ФЕИТ09Л013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: високонапонски мрежи и системи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со методите за пресметка и анализа на стационарни режими на работа на ЕЕС. Изработка на компјутерски програми и анализа на ЕЕС со помош на готови софтверски пакети.

Методи на учење: Предавања (презентации и симулации), аудиториски (решавање на теориски проблеми) и лабораториски вежби (студентите работат пет лабораториски вежби) и домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед, Основни равенки на трифазни гранки и системи, Метрица на електроенергетските системи, Општи методи за пресметка на напоните на јазлите, Метод за приближна пресметка на распределбата на моќностите, Матрици на трансформација, Пресметка на куси врски.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ, Р. Талески

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС

ЕТФ

1996