Лични алати
Пријави се

Сигурносни комуникации

Предмет: Сигурносни комуникации

Код: ФЕИТ10З036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положен: Случајни сигнали и теорија на информации, ислушан: Дигитални телекомуникации 2 или Дигитален пренос на информации или Вовед во телекомуникации

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со криптографските техники, алгоритми и протоколи, историски развој, современи трендови и нивна примена во различни апликации. Запознавање со концептите за обезбедување на сигурни комуникации низ различни типови на комуникациски мрежи и системи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Потреба од сигурност во те­ле­ко­му­ни­ка­ци­и­те. Прег­лед на основни криптографски концепти, техники и про­то­ко­ли; клу­че­ви и нив­на размена. Историски преглед на развојот на криптографијата и криптоанализата. Криптографски стан­дар­ди: DES и AES. Криптосистеми со јавен клуч. Еднонасочни функции. Дигитален потпис. Квантна криптографија. Обез­бе­ду­ва­ње на сигурност во те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ски­те мрежи и си­сте­ми. Сигурносни сервиси. Сигурносни механизми во IP мрежи (IPsec, TLS и др.) Сигурносни механизми во безжични технологии (GSM, UMTS, LTE, WiMAX, WLAN, Bluetooth и др.). При­ме­ри и имплементации.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Stallings

Cryptography and Network Security, Principles and Practices

Prentice Hall

2011

2

P. Chandra

Bulletproof Wireless Security

Elsevier

2005

3

 

Интерна скрипта за Сигурносни комуникации (теорија,слајдови и задачи)

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Вилијам Сталингс

Криптографија и безбедност на мрежа (четврто издание)

 

2010

2

Симсонс Гарфинкел и Џин Спафорд

Безбедност и заштита на мрежниот сообраќај

 

2010