Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Сигнализациски протоколи

Сигнализациски протоколи

Предмет: Сигнализациски протоколи

Код: ФЕИТ10З035

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: телекомуникациски мрежи, ислушани: безжични и мобилни мрежи

Цели на предметната програма (компетенции) : Длабоко познавање на сигнализациските механизми во телекомуникациските мрежи и релевантните сигнализациски протоколи во употреба денес. Анализа на релевантните сигнализациски архитектури за телекомуникациски мрежи (јазли, начин на работа, сервисна поддршка). Планирање и димензионирање на сигнализациски решенија во зависност од кориснички потреби.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни телекомуникациски компании, поканети предавања на експерти од телекомуникациската индустрија

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во сигнализација. Сигнализација кај конкретни мрежни решенија (PSTN, ISDN, GSM, IP во жичани мрежи, целуларни мрежи). Основни поими кај SS7 (дефиниции, побарувања, функционална структура, MTP, SCCP, кориснички делови, предности и недостатоци, TCAP, примена во целуларни системи). Сигнализација во интелигентни мрежи. Управување со мобилноста. Поим за MAP. Поим за SIP и IMS. Транспорт на постоечка сигнализација преку IP. Поим за SIGTRAN и SIGTRAN архитектура. Меѓумрежно поврзување на сигнализациски системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Harte, R. Dreher, D. Bowler, T. Beninger

Introduction to SS7: SSP, SCP, STP, and SS7 Protocol Layers Operations

Althos

2004

2

K. Roebuck

IMS - IP Multimedia Subsystem: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors

Tebbo

2011