Лични алати
Пријави се

Сензорски системи

Предмет: Сензорски системи

Код: ФЕИТ07Л046

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Компјутерски мрежи

Цели на предметната програма (компетенции) : Користење и развој на сензорски системи врз современи платформи .

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните концепти за развој и имплементација на сензорски системи и управување со податоците собрани преку нив.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Faludi

Building Wireless Sensor Networks

O'Reilly

2011

2

J. Oxer,

H. Blemings

Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware

Apress

2009

3

E. H. Callaway Jr

Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols

Auerbach Publication

2003