Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

Предмет: Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

Код: ФЕИТ053026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+2+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: Електроника1 или Електроника

Цели на предметната програма (компетенции) : Познава гама на сензори од практиката. Проценува перформанси и врши избор на кондиционер според каталошки податоци. Умее да проектира едноставни кондиционери и интелигентни сензори. Разбира значење на стандарди.

Методи на учење: Предавања со решавање примери, лабораториски вежби, семинарски задачи/проекти

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во сензорски базирани системи, карактеристики, микроелектронски сензори; отпорнички базирани сензори и кондиционери, капацитивно и индуктивно базирани сензори и кондиционери; пречки, шумови и заштита; активни сензори; специјални засилувачи и засилувачи со високи перформанси; дигитални и интелигентни сензори; полупроводнички сензори; А/Д конвертори; сензорски системи и уреди за аквизиција, стандарди, пример на аквизиција со ПЛК

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon P. Areny

Sensors and signal conditioning

John Wiley and Sons

2001

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. H. Sheingold

Transducer Interfacing Handbook

Analog Devices

1980

2

Randy Frank

Understanding Smart Sensors

Arcteh

2000

3

Разни автори

Каталози, Application notes

Интернет страни

тековна