Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Регулација на електроенергетски систем

Регулација на електроенергетски систем

Предмет: Регулација на електроенергетски систем

Код: ФЕИТ04Л027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани предметите: Производство на ЕЕ, Разводни постројки

Цели на предметната програма (компетенции) : Стекнување стручни знаења за принципите и методите на регулација на ЕЕС, и анализа на динамиката на интерконекција.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, моделирање и жсимулација на реални системи интерконекции, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Компоненти на интерконективни ЕЕС. Карактеристики на ЕЕС од аспект на управување. Техничко-технолошки основи на регулација и управување во ЕЕС. Регулација на активна моќност и фреквенција. AGC. Регулација на напон. Интерконекции и нивните карактеристики. Интерконективни електроенергетски постројки во Р. Македонија. Функции на контрола и управување. Мерки за спречување на распад на системот. Автоматско фреквентно растоварување. Сценарио за повторно воспоставување на системот. Изолирана и паралелна работа на ЕЕО. Синхронизација.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Ćalović

Regulacija elektroenergetskih sistema

ETF Beograd

1997

2

M. Ćalović, A. Saric

Eksploatacija EES

Beopres

1999