Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

Предмет: Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

Код: ФЕИТ10Л010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со различни методи и алатки за развој на апликации и сервиси за различни телекомуникациски платформи.

Методи на учење: Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Преглед на телекомуникациски сервиси и апликации. Дизајн и развој на телекомуникациски услуги. Архитектура на телекомуникациските сервиси: клиент/сервер пристап, peer-to-peer пристап, мултикаст сервиси. Бази на податоци кои се користат во телекомуникациските услуги. Програмска околина за развој на телекомуникациски сервиси и апликации.  HTML, XHTML и CSS јазици. Java and JavaScript програмски јазици. XML. Употреба на PHP во развој на телекомуникацисаки сервиси. IP Multimedia Subsystem (IMS): NGN мрежи, архитектура и сервиси. Безбедносни аспекти при развојот на телекомуникациските апликации.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sauming Pang

Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementation

Wiley

2009

2

Rogier Noldus, Ulf Olsson, Catherine Mulligan, Ioannis Fikouras, Anders Ryde, Mats Stille

IMS Application Developer's Handbook: Creating and Deploying Innovative IMS Applications

Academic Press

2011

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Erik T. Ray

Learning XML

O'Reilly

2009

 

Elliote Harold

Java Network Programming

O'Reilly

2004

2

 

Интерна скрипта по предметот од предметниот наставник

 

 

3

 

Статии од стручни и научни списанија