Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Развој на кориснички работни интерфејси

Развој на кориснички работни интерфејси

Предмет: Развој на кориснички работни интерфејси

Код: ФЕИТ07Л016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Програмирање и алгоритми
Ислушан: Структури со програмирање.

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за согледување на корисничките барања, дизајн и имплементација на решенијата во форма на кориснички интерфејси за практични проблеми.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Согледување на значењето од дизајнот и примената на корисничките интерфејси. Интегрирање на корисничките погледи во дизајнот и развојот на корисничките интерфејси преку конкретни апликативни решенија.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А. Dix, Ј. Finley,

G. Abowd,

P. Beale

Human Computer Interaction

Prentice Hall

1998

2

B. Shneiderman

Designing the User Interface

Addison Wesley

1998

3

K. Goodwin

Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services

John Wiley & Sons

2009