Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости

Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости

Предмет: Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости

Код: ФЕИТ08Л013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани: Програмирање и алгоритми; Структури со програмирање; Физика 1 и Физика 2

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за моделирање и анимации на разни видови на движења во компјутерските игри, засновани на познавање и примена на физички законитости.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Примена на веќе научените и совладани физички закони од механиката во компјутерските игри и поттикнување на нови идеи во напорите за збогатување на содржините на игрите базирани на физичката реалност.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. M. Bourg

Physics for Game Developers

O’Reilly Associates

2002

2

D. H. Eberly

Game Physics, 2nd Editionj

Elsevier

2010

3

G. Palmer

Physics for Game Programmers

Apress

2005