Лични алати
Пријави се

Радиотехника

Предмет: Радиотехника

Код: ФЕИТ053033

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со феноменот на пропагација на електромагнетните бранови, како и со системите на предавателната и приемната страна што се користат во традиционалните и современите радиосистеми.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основи на радиометрија, фотометрија и колориметрија. Типови на скенирање. Типови на сликовни сензори и нивна структура. Типови на уреди за репродукција и нивна структура. Структура на монохроматски аналоген видеосигнал и на неговиот спектар. Кодирање на обоеноста во системот PAL и структура на PAL колор-видеосигнал. Основи на дигитализација на видеосигнали. Композитно и компонентно кодирање, Фамилии на стандардни дигитални формати. Основи на MPEG-компресија. Дигитална ТВ-радиодифузија според системот DVB.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љ. Пановски

Радиотехника

интерна скрипта