Лични алати
Пријави се

Процесни мерења

Предмет: Процесни мерења

Код: ФЕИТ03З011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Mерeња во електротехника , Ислушани: Елементи за атоматизација и роботика.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Развој и инжинерска подршка на процесни мерни системи.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во процесни мерни системи и улога во системите за управување. Класификација на мерни сетила и преобразувачи. Мерни кола за прилагодување и обработка на мерни сигнали. Пренос на мерни податоци, напонски и струјни јамки, индустриски комуникациски протоколи. Извори на грешки кај процесните мерни системи, електромагнетни пречки, активно и пасивно оклопување. Микропроцесорско-базирани мерни системи, паметни сетила и MEMS. Материјали и технологија на изработка на паметни сетила

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon Pallas-Areny, John G. Webster

Sensors and Signal Conditioning, Second Edition

John Wiley & Sons

2001

2

J.Park, S. Mackay

Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems

Elsevier

2003