Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Процесни компјутери и мерења

Процесни компјутери и мерења

Предмет: Процесни компјутери и мерења

Код: ФЕИТ033009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 2

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за развој на процесни мерни системи подржани со наменски индустриски компјутери. Стекнување знаења за принципите на функционирање, примена и користење на компјутерско базирани мерно-информациски и мерно-управувачки системи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во процесни мерења и процесни компјутери. Процесните компјутери, архитектури и интерфејси. Виртуелни процесни мерни системи. Вовед и класификација на мерни сетила и преобразувачи. Отпорнички, капацитивни и индуктивни мерни сетила. Прилагодување и обработка на мерни сигнали. Извори на грешки кај процесните мерни системи, електромагнетни пречки, активно и пасивно оклопување. Напонски и струјни јамки. Индустриски комуникациски протоколи. Паметни сетила и MEMS. Материјали и технологија на изработка на паметни сетила.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon Pallas-Areny, John G. Webster

Sensors and Signal Conditioning, Second Edition

John Wiley & Sons

2001

2

H.V.Malmstadt, C.G.Enke, S.R.Crouch

Microcomputers and Electronic Instrumentation: Making the Right Connections

American Chemical Society

2004

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert H.Bishop

Mechatronic Systems, Sensors and Actuators

CRC Press

2008