Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Процесирање на сигнали во телекомуникациите

Процесирање на сигнали во телекомуникациите

Предмет: Процесирање на сигнали во телекомуникациите

Код: ФЕИТ10З034

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Дигитални телекомуникации 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се стекне со теоретски и практични знаења за примена на техниките и алгоритмите на дигитално и адаптивно процесирање на сигналите за временско и просторно процесирање на сигналите кај модерните дигитални телекомуникациски системи и ќе биде способен софтверски да имплементира дигитален приемник, антенски полиња и полиња од сензори.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, проектни задачи, самостојни задачи, посета на компании и предавања од експерти од стопанството.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Системи за дигитално процесирање на сигналите. PC-базиранo процесирање. Типови и архитектура на процесори за процесирање на сигналите. Вградливи процесори: DSP и FPGA. А/Д конверзија и Д/А конверзија. Дигитални филтри во телекомуникациите. Multirate процесирање на сигнали. Децимација и интерполација. Конверзија на брзината на земање на примероци. Имплементација на алгоритмите за прием на дигитални сигнали во опсег. Дигитална down-конверзија. Методи за синхронизација на носител. Методи за синхронизација на симболски интервал. Софтверска имплементација на дигитален QAM предавател и приемник. Софтверска имплементација на дигитален OFDM предавател и приемник. Принципи на софтверско радио. Компоненти на софтверско радио. Адаптивно процесирање на сигналите. LMS алгоритам и негови варијанти. Примена на адаптивно процесирање на сигналите. Процесирање на сигналите со антенски полиња. Бимформинг, адаптивни (интелигентни) антени. Естимација на упаден агол. Процесирање на сигнали со полиња од сензори и нивна примена.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав Кафеџиски

“Предавања по предметот Процесирање на сигнали во телекомуникациите”

интерна скрипта, ФЕИТ, Скопје

2012

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Steven A. Tretter

“Communication System Design Using DSP Algorithms”

Springer

2008

2

Jeffrey H. Reed

”Designing Software and Cognitive Radios”

Wiley

2012

3

Lal Chand Godara

“Smart Antennas”

CRC Press

2004