Лични алати
Пријави се

Простирање и зрачење

Предмет: Простирање и зрачење

Код: ФЕИТ05Л023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) :
- Запознавање со основните својства на електромагнетните бранови во слободен простор и водени електромагнетни бранови. Запознавање и разработка на постапки за анализа на системите за електромагнетно зрачење.
- Анализа и решавање на низа практичи проблеми сврзани со простирањето на електромагнетните бранови и електромагнетното зрачење.

Методи на учење: Учество во наставата и вежбите, изработка на домашни

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основни својства на рамнински бранови во хомоген и идеален диелектрик. Рамнински бранови во полупроводна средина. Групна брзина. Продирање на бранови во проводници. Одбивање и прекршување на бранови. Простирање во хомогено јонизирани средини. Простирање во континуирано нехомогени средини. Компјутерска симулација на простирањето на рамнинските бранови низ нехомогени средини. Херцов дипол. Блиска зона и зона на зрачење. Поле во зоната на зрачење од произволно распределени струи. Влијане на земјата. Линеична антена. Карактеристична функција на зрачење, отпорност на зрачење и засилување на антена. Приемна антена. Антенски низи, анализа и моделирање на истите. Компјутерска симулација на карактеристиките на зрачење на антена и антенски системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љ. Јанев

Електромагнетика 2

ЕТФ Скопје

1996

2

Ј. Сурутка

Електромагнетика

Академска мисао, Београд

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Matthew N. O. Sadiku

Elements of Electromagnetics

Saunders College Publishing

1994