Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање систем во чип

Проектирање систем во чип

Предмет: Проектирање систем во чип

Код: ФЕИТ07Л044

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Комјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Логички кола и дискретни автомати

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на методологиите за развој на систем во чип. Проектирање на платформско специфични компоненти (мрежа, видео интерфејс, безжична комуникација).

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните концепти за развој и проектирање на системи во чип, употреба на јазици за опис на хардвер и IP - јадра за дизајнирање на системи во чип.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Wolf

Modern VLSI Design: System-on-Chip Design,

3rd Edition

Prentice Hall

2002

2

W. Wolf

Modern VLSI Design: IP-Based Design,

4th Edition

Pearson Education

2009

3

L.T.Wang,

C. Stroud,

N. Touba

System-on-Chip test Architectures

Morgan Kaufmann

2007