Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

Предмет: Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

Код: ФЕИТ023015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност и компетентност во областа на проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ).

Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Техничко-технолошка анализа и основи на проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ). Проектирање и симулација на различни системи за ОИЕ: Соларно-термиски системи; Фотоволтаици; Ветерницентрали; мали водни централи и системи базирани на био маси. Индикативна анализа на инвестиционата вредност на поедините системи (Capex,Opex, Revenue) и пресметка на економската повратна стапка на инвестиционата вредност (IRR) и техничко економска оравдливост на проектите.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Godoy Simões, F. A. Farret

Renewable Energy Systems: Design and Analysis with Induction Generators

CRC Press

2004

.Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Henrik Lund

Renewable Energy Systems - The Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions

Academic Press Title

2009