Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање системи со HDL

Проектирање системи со HDL

Предмет: Проектирање системи со HDL

Код: ФЕИТ07З020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Совладување техники и принципи за проектирање на дигитални системи со помош на јазици за опис на хардвер. Изучување техники за подобрување на точност и перформанси на симулации. Разгледување на проблемите при синтеза.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Проектирање дигитални системи со јазик за опис на хардвер. Користење на софтверски платформи за симулација, тестирање и синтеза на дигитални системи. Креирање на IP-јадра во HDL. Користење на IP-јадра како составни делови за изработка на сложени дигитални системи. Дизајнирање на систем-во-чип со HDL. Опис на процесори во HDL. Опис на магистрали во HDL.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Z. Navabi

VHDL:Modular Design and Synthesis of Cores and Systems, 3rd Edition

McGraw-Hill Professional

2007

2

M. Zwolinski

Digital System Design with VHDL, 2nd Edition

Prentice Hall

2004

3

P.P. Chu

RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for

Efficiency, Portability, and Scalability

Wiley-IEEE Press

2006