Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање на сигурносни системи

Проектирање на сигурносни системи

Предмет: Проектирање на сигурносни системи

Код: ФЕИТ01Л028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со потребата за сигурност и заштита при работата на автоматизираните системи и процеси; изучување на најчесто употребуваните сигурносни системи во различни апликации; оспособување за проектирање, примена, одржување и надградување на сигурносни системи.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во теорија на сигурносни системи. Контрола на пристап. Затворени телевизиски системи. Типови на аларми. Заштита од провала. Заштита од кражба. Заштита од пожар. Детекција на запаливи и токсични гасови. Заштита на периметар. Далечинско мониторирање. Ин­теграција на заштитни системи. Проектирање и поставување на сигурносен систем во согласност со соодветни барања и потреби. За­штита во ИТ системи. Сигурносни системи за Интернет.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Lorie Faith Cranor

Security and Usability

O’Reilly

2005

2

Mohammad S. Obaidat

Security of e-Systems and Computer Networks

Cambridge

2007

3

Robert L. Pearson

Electronic Security Systems

Elsevier

2007